O7 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน

6.รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน มี.ค.67

รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน มีนาคม 2567 ในรูปแบบ Word  Click Here >>

5.รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน ก.พ.67

รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ในรูปแบบ Word  Click Here >>

4.รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน ม.ค.67

รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน มกราคม 2567 ในรูปแบบ Word  Click Here >>

3.รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน ธ.ค.66

รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ Word  Click Here >>

2.รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน พ.ย.66

รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ในรูปแบบ Word  Click Here >>

1.รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน ต.ค.66

รายงานการปฏิบัติราชการของ สภ.พิมาย ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในรูปแบบ Word  Click Here >>