O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

● 📕 กฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่นี่

  1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
  2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  3. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2561
  5. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554
  6. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556

คู่มือ

• คู่มือการฝึกว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า พ.ศ.2560
• คู่มือการฝึกว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ พ.ศ.2560
• คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

เอกสารเกี่ยวกับงานธุรการและกำลังพล

  1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557-2566
  2. ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
  3. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

O3 Infographic จับหรือค้น

 

มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

Infographic มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ

 

แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

Infographic แนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

 

แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

Infographic แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

 

แนวปฏิบัติของพนักงานสอบสวน

 

หลักการสอบปากคำพยานและผู้ต้องหา 1

 

สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา

infographic สิทธิของผู้ต้องหา

 

📕1.พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

📕2.กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

📕3.ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559

📕4.ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ว่าด้วยการยื่นคำขอและวิธีพิจารณาคำขอค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2559

📕5.ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ว่าด้วยการยื่นคำขอและวิธีพิจารณาคำขอค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

📕6.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2546

📕7.สิทธิของผู้ต้องหา

📕8.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม

📕9.คู่มือกรมคุ้มครองสิทธิ์ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา