O11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

1.ข้อมูลผล 4 กลุ่ม ต.ค.66

 

2.ข้อมูลผล 4 กลุ่ม พ.ย.66

 

3.ข้อมูลผล 4 กลุ่ม ธ.ค.66

4.ข้อมูลผล 4 กลุ่ม ม.ค.67

5.ข้อมูลผล 4 กลุ่ม ก.พ.67

6.ข้อมูลผล 4 กลุ่ม มี.ค.67

 

Download เอกสารข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ที่นี่ 👇

                             

Download เอกสารข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่นี่ 👇

                           

Download เอกสารข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ที่นี่ 👇

                           

Download เอกสารข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 ที่นี่ 👇

                           

Download เอกสารข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ที่นี่ 👇

                           

Download เอกสารข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ที่นี่ 👇