O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรพิมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

คำสั่ง ตร. ที่ 537

 

คำสั่ง พงส 538-2555

 

ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ สภ.พิมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

สถานที่ตั้ง

สถานีตำรวจภูธรพิมาย ตั้งอยู่พิกัด E-874961 N-685499 ติดกับถนนหมายเลข 206 สายเลี่ยงเมือง พิมาย-ชุมพวง ระหว่างหลัก กม. ที่ 1-2 ตั้งอยู่เลขที่ 488  หมู่ที่ 1  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 

  

อาณาเขตของอำเภอพิมาย

พื้นที่รับผิดชอบ

  1. ตำบลในเมือง                        จำนวน     21     หมู่บ้าน
  2. ตำบลสัมฤทธิ์                        จำนวน     15     หมู่บ้าน
  3. ตำบลโบสถ์                           จำนวน     27     หมู่บ้าน
  4. ตำบลกระเบื้องใหญ่              จำนวน     11     หมู่บ้าน
  5. ตำบลท่าหลวง                       จำนวน     12     หมู่บ้าน
  6. ตำบลรังกาใหญ่                    จำนวน     20     หมู่บ้าน
  7. ตำบลชีวาน                           จำนวน     10     หมู่บ้าน
  8. ตำบลนิคมสร้างตนเอง          จำนวน     22     หมู่บ้าน
  9. ตำบลธารละหลอด                 จำนวน     14     หมู่บ้าน
  10. ตำบลหนองระเวียง                จำนวน     20     หมู่บ้าน

    รวมทั้งสิ้น  172  หมู่บ้าน  พื้นที่ประมาณ  705.65  ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลจำนวนประชากร

***หมายเหตุ  ตำบลกระชอน และตำบลดงใหญ่ เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ