O17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

    : สถานีตำรวจภูธรพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

     : police488

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต Click Here >>

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ออนไลน์ ผ่านระบบของสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ  Click Here >>

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗