O20 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

O20 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดาวน์โหลดที่นี่  Click Here >>           ดาวน์โหลดที่นี่  Click Here >>