O24 มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA

มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O24 มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์  พรหมหมื่นไวย ผกก.สภ.พิมาย เป็นประธานในการประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.พิมาย ประเดือน ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภ.พิมาย โดยได้ประชุมข้อราชการต่างๆ และได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ดังกล่าว

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์  พรหมหมื่นไวย ผกก.สภ.พิมาย ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตำรวจต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ และกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.พิมาย ชั้น 2